Bestuur

1 2 3 9

1971 enquete

2012 jaarvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 2011 ANTWOOD AFFAIR, d.d. 27-1-2012
Aanwezig: Eric, Roger, Annemarie, Aart, Bas, Dick, Lucie, Lise, Guido, Daniëlle, Joop, Hélène, Else, Ruud van V., Wim, Ria.
Afwezig: met kennisgeving: Yvonne, Ruud M., Ruud S., Marco, Margot, Cecile; zonder kennisgeving: Marlène, Wilfried, Tonnie, Willeander.

Voorzitter Eric opent de vergadering met twee mededelingen:
– Ben Lindhout heeft besloten te stoppen als p.r.-medewerker. Hij stelt het op prijs als zijn ‘ontslagbrief’ wordt voorgelezen, hetgeen de voorzitter doet. Een resumé: Ben schrijft dat de samenwerking met Antwood voor hem niet goed voelde. Hij miste de interesse en betrokkenheid vanuit de club; koor en Ben zitten niet op dezelfde golflengte, daarom heeft het voor hem geen zin om verder te gaan. Jammer, dat het zo moet eindigen. De voorzitter meldt dat het bestuur op gepaste wijze afscheid zal nemen van Ben.
– De tweede mededeling is van huishoudelijke aard: de melding dat nog een agendapunt wordt toegevoegd aan de agenda, namelijk de voortgang van de ledenwerfacties.

De notulen van de vorige jaarvergadering worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Ook het verslag van de secretaris en dat van de penningmeester worden goedgekeurd. Bij dat van de penningmeester heeft Bas een vraag over de vergoeding aan de leden rondom het uitstapje naar Duitsland, naar het optreden van THV en MT. De voorzitter legt uit dat aan de leden die mee geweest zijn, enkel de benzinekosten zijn vergoed.

De kascommissie kan geen décharge verlenen, omdat beide leden van de commissie – Yvonne en Ruud S. – niet aanwezig zijn. Punt 5 van de agenda wordt derhalve uitgesteld tot nader order.
Wel wordt een nieuwe kascommissie gekozen: Joop en Lucie.

Bij de bestuursverkiezing zijn Ria en Annemarie aftredend en niet herkiesbaar. Zij worden ‘uitgezwaaid’ en bedankt. Conform het voorstel van het bestuur wordt ervoor gekozen het bestuur het komende half jaar uit slechts drie personen te laten bestaan en de benoeming ook voor enkel een half jaar te laten gelden. Guido meldt zich spontaan aan als derde bestuurslid – naast Eric en Roger – en wordt bij acclamatie gekozen.

Update ledenwerfactie:
De voorzitter laat de posters, flyers en ansichtkaarten zien die Cecile ontworpen heeft en heeft laten drukken. Deze materialen zijn vrijelijk te gebruiken door iedereen. Hélène meldt dat ze klanten in de winkel waar ze werkt een ansichtkaart zal meegeven in de tas met gekochte kleding.
Er ic leest de lopende en geplande acties voor:
-ontwerpen en laten drukken van flyers, posters e.d: is gebeurd
-promofilmpjes maken (youtube): gebeurd
-placemats-actie: cancelen we voorlopig
-posters ophangen en flyeren in dorpskernen Mierlo, Eindhoven-Noord, Nuenen, Helmond, Someren, Deurne, Geldrop, Gemert, Brandevoort, TU Eindhoven, Amazing Eindhoven: dat doen Lucie, Margot, Annemarie, Lise, Ruud M. en Marco. Niet alle plaatsen zijn al voorzien van een ‘flyeraar’.
-zangcoaches benaderen: Annemarie en Daniëlle: ze zijn aan het inventariseren
-mailtje maken dat geschikt is om naar netwerk te versturen: Ruud van V., is gebeurd
-miniscriptje maken mbt hoe je ‘vrienden van vrienden’ kunt benaderen: doet Eric
-Repetities bijwonen van andere koren en met besturen praten: doen Eric en Margot
-cd’s/dvd’s branden: heeft Joop gedaan
– Website bijwerken: heeft Aart gedaan
-benaderen studentenkoor Eindhoven: doet Bas
-Benaderen Lichtstad Revue en diverse muziek-connecties : Marco
-algemeen mailtje rondsturen, berichten op facebook e.d: Marco
– contact met zangeres: Tonnie

De voorzitter vraagt of mensen er nog acties aan toe te voegen hebben en of mensen er behoefte aan hebben gaten te vullen in de lijst met acties. Op beide vragen komt geen reactie.

45-jarig jubileum:
Het bestuur vindt het lastig te bepalen hoe om te gaan met het 45-jarig bestaan van Antwood, in oktober 2012. Als we een concert willen verzorgen met een publiekstrekker erbij, moeten we nu al beginnen met de organisatie. Maar wat dan als we in juli besluiten dat het doek moet vallen? Geven we dan een afscheidsconcert? Kortom: welke insteek moeten we kiezen?
Er komen diverse suggesties vanuit de vergadering:
-iets bedenken wat in beide gevallen (afscheid of jubileum ) gebruikt kan worden
-het jubileum – als dat door kan gaan – pas bijvoorbeeld in februari 2013 vieren
-een dagje naar de efteling of een ander uitje, of een etentje, geen concert.
– een gewoon concert, zonder publiekstrekker
– een concert en een leuke afterparty met een band, reunie-achtig
– concert en etentje als we stoppen, concert en regionale bekende band als we doorgaan.
-iets projectmatigs, met oud-leden erbij.
Stof genoeg dus, voor het nieuwe bestuur, om daar eens over te bomen. Wim wijst erop dat we in de statuten hebben staan dat het geld dat Antwood overhoudt na opheffing, naar een bevriende vereniging zou moeten gaan.

Voordat de rondvraag begint, huldigt de voorzitter Ruud en geeft hem de gebruikelijke ‘envelop’. Met dank voor al die uren, die hij weer in Antwood heeft gestopt, in 2011.

Van de rondvraag maakt alleen Joop gebruik. Hij wijst erop dat Toine, beheerder van Loesje, al onze jaarstukken heeft toegezonden gekregen. Dat kan dus niet, vindt Joop terecht.

2011 jaarverslag

Jaarverslag secretariaat Antwood Affair, jaar 2011.

Antwood Affair begon het jaar met een verhuizing: onze jaarvergadering hielden we nog in De Almhütte, waar we jaren hadden gerepeteerd, maar meteen daarna – begin februari – zijn we vertrokken naar Het Loesje. De reden daarvoor: in Den Heuvel zouden we voortaan ook huur moeten gaan betalen, waardoor de noodzaak om daar te blijven repeteren verviel. Omdat we ook in Loesje huur moeten betalen, werd besloten voor het eerst sinds jaren de contributie te verhogen, en wel van 70 naar 85 euro per jaar. Verder werd besloten in Loesje met het consumptiebonnensysteem te gaan werken: de vereniging koopt consumptiebonnen bij Loesje en verkoopt die voor iets meer dan de aankoopprijs aan de leden. Met de ‘winst’ kan de huur betaald worden.
Ook niet te vergeten van 2011: Else werd – op voorspraak van Antwood – gekozen tot vrijwilliger van het jaar in de gemeente Geldrop-Mierlo. Omdat ze de onderscheiding weigerde (daar herken je de echte vrijwilliger aan), heeft Antwood haar in de jaarvergadering zelf gehuldigd als ‘vrijwilliger van het jaar bij Antwood’.
Aansluitend aan de jaarvergadering werd Miesje, die ons jaren bediende in de Almhütte, in de bloemetjes gezet en werd zij bedankt voor haar inzet in de afgelopen jaren.
In het bestuur werd een tweede niet-zingend lid gekozen: Roger Stouthart. Hij nam het penningmeesterschap over van Teade, die uit het bestuur stapte. Eric en Ria bleven aan in dat bestuur, Annemarie en Marjon werden voor een jaar gekozen als bestuurslid.
Op het ’personele ‘ vlak hadden we in 2011 een paar wijzigingen:
– Bas Teade Steenstra stopte in maart met onmiddellijke ingang bij Antwood. Hij koos ervoor geen afscheid te nemen.
– Margot werd in de loop van het jaar tot volwaardig lid benoemd, zij het met een plek op de reservebank.
– Die reservebank hoefde ze niet lang te bemannen, omdat Marjon vrij snel na de grote vakantie uitviel in verband met het feit dat haar vader ernstig ziek werd
– Eind 2011 besloot Marjon te stoppen met Antwood, ook al omdat haar werkrooster niet meer op Antwood af te stemmen was.
– Met het vertrek van Marjon verloren we ook Viktor, haar partner, die lid was van de opbouw-crew. Van beiden is in december afscheid genomen.
– We verwelkomden in april wel een ander, nieuw lid van de opbouw-crew: Lars van den Reek, zoon van Joop.
– Daarnaast mochten we in het begin van het verslagjaar een nieuwe p.r.-man verwelkomen: Ben Lindhout.
Voor sommige leden was het jaar 2011 niet op alle fronten prettig of juist heel fijn.
Lise viel een tijdje uit, vanwege een operatie aan een ‘verdacht’ plekje in haar wang. Zij heeft inmiddels gelukkig de microfoon weer ter hand genomen.
Ruud Mickers kwam een periode niet zingen, omdat zijn vrouw Annelies ernstig ziek werd. Inmiddels gaat het met Annelies weer een stuk beter en is Ruud weer terug bij te bassen. Vanwege Ruuds grote inbreng in het jaarlijkse koorfeest, werd dat in het vorige jaar (2010) uitgesteld en dus hebben de bassen en tenoren hun taak voor de organisatie in 2011 gehouden. Ook in 2011 ging het feest niet door, maar om een minder verdrietige reden: het koor ging bijna en masse naar een optreden van The New York Voices en Manhattan Transfer, in Duitsland. Het koorfeest is nu in maart 2012 gepland. Dan ook worden de leden gehuldigd, die een jubileum te vieren hadden. Yvonne en Tonnie waren 12,5 jaar lid, Else 40 jaar.
Wel hadden we op 8 juli de jaarlijkse barbecue, als afsluiting van het seizoen. Wilfried en Marlène waren weer onze gastheer en gastvrouw.
Goed nieuws in oktober: Daniëlle en haar partner René kregen op 11 oktober een dochter, Marit.
Antwood stond helaas niet al te vaak op het podium, in 2011. We traden op 2 april op in Geldrop, ter gelegenheid van het jubileum van Big Band Geldrop. En op 14 mei verzorgden we het vierde Meet the Voices- concert in De Blauwe Kei in Veghel.
Wat het ledenbestand betreft, maakte Antwood niet bepaald een sprong voorwaarts. Integendeel: alle zeilen moesten worden bijgezet om de microfoons bemand te houden. Omdat met name het aantal herenstemmen te gering dreigde te worden, werd in oktober een zeer geslaagde workshop gehouden onder leiding van Lizzy Kean. Maar liefst 36 deelnemers telde deze workshop. Helaas leverde die geen nieuwe leden op.
De mededeling van tenor en voorzitter Eric dat hij na het optreden in het voorjaar van 2012 stopt bij Antwood, bracht de discussie over het voortbestaan van Antwood in een stroomversnelling. Immers, met – na het afscheid van Eric – nog twee tenoren en twee bassen en vier sopranen is de basis van de groep te klein geworden. Op 23 december hielden we een buitengewone ledenvergadering, waarin de vraag centraal stond: stopt Antwood of gaan we nog een offensief beginnen om nieuwe leden te werven? Tot dat laatste werd besloten in die vergadering. De leden proberen in een half jaar tijd via allerlei acties aan vooral mannenstemmen te komen. Leveren al die acties geen resultaat op, dan wordt eind juni 2012 een beslissing genomen over het voortbestaan van Antwood.

2011 jaarvergadering

Verslag jaarvergadering van Antwood Affair op vrijdag 28 januari 2011

1) Opening jaarvergadering:
-Ben Lindhout stelt zich aan ons voor. Hij heeft zich aangemeld om zich voortaan bezig te houden met de PR van Antwood Affair en het aantrekken van nieuwe optredens.
Hij is oud-lid van Antwood en heeft zin in zijn nieuwe taken. We heten hem van harte welkom en wensen hem succes.

-We krijgen allemaal de groeten van Ruud Mickers die al een tijdje afwezig is bij repetities om zijn vrouw Annelies, die behandeld wordt voor een ernstige ziekte, te steunen. Wij zien hem weer op vrijdagavond als de situatie dat weer toelaat. We wensen hen veel sterkte toe.

2)Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de jaarvergadering van 2010.

3)Het jaarverslag van 2010 wordt door Lucie, namens een verhinderde secretaris Ria, voorgelezen.
Else merkt op dat er niet in staat dat we met een nieuw ‘opbouwroulatiesysteem’ zijn begonnen.

4)Verslag van de penningmeester: de financiële situatie van Antwood wordt doorgenomen.
Opmerkingen:
-Wim vraagt iets over een wijziging in de afrekening van MTV in Deurne. We krijgen daar misschien zelfs nog een klein bedrag van terug.
-MTV heeft ons ongeveer €450,00 gekost. Uitgangspunt was om ‘kostenneutraal uit te komen, dat is aardig gelukt.

5) Verslag kascommissie: De kascontrole is gedaan door Yvonne en Lucie en alles is goed bevonden.

6)Yvonne en Ruud Sanders zijn benoemd tot nieuwe kascommissie voor het volgend jaar.

7)Bestuursverkiezing:
Vorig jaar zijn we gestart met een 1- jarige bestuursfunctie, die we ook het komend jaar zullen handhaven.
Lucie en Lise treden daarom af en Annemarie en Marion nemen hun plaats in.
Teade neemt, na vele jaren, afscheid als penningmeester en Roger, de partner van Cecile, neemt het stokje van hem over.

8)Opmerkingen over commissies:
-Ben Lindhout bemant de commissie PR voortaan.
-Commissie ledenwerving bestaat uit: Yvonne, Marion en Lucie.

9)Leven na MTV:
Het bestuur wil een reactie geven op de ideeën die hiervoor door de leden per mail zijn gegeven.

Vooraf stelt de voorzitter een aantal voorwaarden:
-AA wil het liefst grote optredens in het vooruitzicht, daarnaast misschien wat kleinere optredens.
-Altijd een eigen show.
-In vol ornaat, op een groot podium.
-Minimaal 1 uur.
-Een ‘luisterend’ publiek.
-Eventueel samen met professionele groepen.
-We willen ‘versterkt’ optreden.

Reacties op ideeën van leden:
-MTV verkopen aan theaters: We gaan hier geen energie in steken, er is weinig opbrengst en het kost veel energie.
-Korenfestival: Dit kan, maar kost veel energie en is erg duur.
-Belgische/Duitse theaters benaderen: Dit wordt doorgegeven aan Ben.
-Belgische/Duitse festivals: idem.
-Eigen concert organiseren: Er wordt nagedacht over een concert in zaal Den Heuvel in Mierlo , bv. samen met Kim Hoorweg, een jong ‘jazztalent‘.
– Structurele contacten met theaters, blijven investeren, aanschrijven, uitnodigen: Een taak voor Ben.
-Concert samen met Big Band Boxmeer: Goed idee,we kunnen ook andere Big Bands benaderen.
-Matinee/koffieconcert: Nee.

Hierna volgt een discussie met de leden.

Wilfried: Vindt een verband tussen de ‘Jazzscene’ en Antwood Affair niet opgaan.
Bas: Vindt dat we ons met al die voorwaarden erg beperken, dat we met een breder blikveld op zoek naar nieuwe optredens moeten gaan, eventueel ook naar kleinere optredens.
Cecile: Als de podiumruimte te klein is ,waarom dan niet in kleinere groepjes optreden? Ruud van V. reageert: Antwood is: ‘de hele club’ samen.
Bas en Cecile krijgen bijval van verschillende andere leden.
Aart: We moeten voorzichtig zijn met onszelf te goed vinden, te goed voor bepaalde optredens, we mogen blij zijn als we optredens hebben.
Else merkt op dat er met optredens door een beperkt groepje mensen erg hard gewerkt wordt en dat men dit nauwelijks in de gaten heeft.
Chiel stelt ons de vraag: Waar ontleen je plezier aan als club?
Ruud v. V, heeft korenfestivals onderzocht, maar:
-kost veel geld
-je moet nummers brengen die voorgeschreven zijn.
-blijft wel een mogelijkheid

De meningen blijven een beetje verdeeld.
Belangrijk blijft wel dat Ruud v.V. er achter staat.

Een aantal ideeën worden wel degelijk aangepakt en de indruk mag niet gewekt worden dat we nu optredens afwijzen.
Het bestuur neemt de reacties mee.

Hélène vraagt zich af: Wat krijgt Ben mee als hij op pad gaat voor nieuwe optredens? Er moeten goede foto’s en folders komen. Dat heeft ze een jaar geleden ook al voorgesteld.

Chiel: Let op wat je op ‘You tube’ zet.

10)Repetitieruimte:
Er is overleg geweest met Ad van Houtum: Hij heeft te weinig inkomsten en vraagt meer huur.
Besloten is om te gaan verhuizen naar MFA ’t Loesje. (Dit is al besproken met Ad en Miesje.)

’t Loesje vraagt €25.00 huur per avond.
Om dit op te vangen stelt het bestuur voor:
-een contributieverhoging: van 70 naar 85 euro per jaar.
-€1.50 vragen voor consumptiebonnen, een deel gaat dan naar de huurprijs.

Voordeel:
Iedereen is toch goedkoper uit.
Er is een grotere, afsluitbare opbergruimte.
De accommodatie is beter, er is een betere akoestiek.

Het voorstel is aangenomen, de constructie met de consumptiebonnen wordt volgend jaar geëvalueerd. Else wil nadenken of ze de bonnenverkoop op zich wil nemen.

Volgende week repeteren we voor het eerst in ’t Loesje.

Jubilaris Chiel zet zich maar liefst 30 jaar in voor Antwood Affair en wordt geëerd om zijn inzet en positiviteit! Hij heeft er nog steeds plezier in en vindt het fijn dat hij altijd ‘eerste rang’ zit.

Ruud v. V. krijgt onze welgemeende dank voor zijn tomeloze inzet en krijgt een ‘envelopje’.

Else wordt getrakteerd op een speech en een bloemetje, voor jarenlang kleding/accessoires maken en nog veel meer. Eigenlijk was ze voorgedragen én uitgekozen door de gemeente Geldrop/Mierlo voor een officiële vrijwilligerspenning, waarvoor ze echter bedankte. Deze bescheidenheid siert haar. We hebben haar daarom onze eigen versierselen maar opgespeld en haar benoemd tot Mrs. Antwood.
Er is een bloemetje voor de aftredende penningmeester Teade, en ‘scheidende’ bestuursleden: Lise en Lucie.

11)Rondvraag:
Joop: Wat betreft het optreden in Veghel; Gek dat dit staat of valt met de komst van de lichtman; Er wordt naar een oplossing gezocht.
Ook hij vindt goede foto’s zeer gewenst en gaat zelf navraag doen bij een professionele fotograaf wat dit kost enz.
Wilfried: Welk bier wordt er getapt bij ’t Loesje?? Waarschijnlijk Bavaria!!
Aart bedankt iedereen voor de kaartjes en attenties tijdens zijn ziek zijn.
Als er foto’s gemaakt worden, dan graag een compleet pakket, zodat ze ook gebruikt kunnen worden voor de website.
Cecile: Kan er een nieuwe cd gemaakt worden van MTV met het materiaal dat Chiel heeft? Chiel: Dat kan, dan zal het wel een selectie zijn, gewoon voor onszelf als herinnering. Je kunt die ook zelf maken.
Ruud v. V.: Samen met het beeldmateriaal kan er ook een Dvd gemaakt worden.
Wim: Hij wil z.s.m. weten of het optreden op 14 mei in Veghel doorgaat, hij wil daarvoor snel met Ben om de tafel.
Ben: Ik zal mijn best doen voor Antwood!

Van ‘Miesje, onze barvrouw’ wordt afscheid genomen met bloemetje/erehaag en cadeautje en Era van Houtum worden bedankt met een bloemetje voor de prettige samenwerking.

De vergadering wordt gesloten!

2010 jaarverslag

Jaarverslag 2010
Na een uitgebreide discussie en voorbereiding in 2009 werd de geluidsinstallatie in 2010 vernieuwd: Ieder een eigen microfoon, , nieuwe solo en orkestmicrofoons, de orkestleden oortjes, nieuwe solo-monitoren, een multikabel en een digitale mixer. Een flinke investering maar het zal het geheel enorm ten goede komen..
Om meer leden te krijgen werd er een open repetitie georganiseerd op 23 april . Dit leverde enkele kijkers op maar geen nieuwe leden. Harriet van der Maat nam afscheid. Toch konden we een enthousiast nieuw lid verwelkomen: Margot van den Heuvel. Ze is voorlopig wel “reserve” maar dat hindert haar niet.
Materiaalkisten, podia etc etc werden weer een keer door Teade “goed onder handen” genomen.
Er werd een enquete gehouden door de ledenwerfcommissie. Er kwam uit dat nieuwe leden meer begeleiding behoeven dan nu. Daarom hebben we enkele nieuwe leden redelijk snel verloren. Een folder werd gemaakt om nieuwe leden beter te introduceren
Marco van Steen werd onze nieuwe gitarist
Flink gewerkt aan project “Meet the Voices” (MTV) ; een theaterprogramma met alles er op en eraan rondom een tribute aan de wereldvermaarde vocal groepen: Manhattan Transfer en New York Voices. Er werden enkele extra repetities (o.a. op zondag 13 juni gehouden). Wim Dreverman zette zich enorm in om theaters warm te krijgen voor deze productie. Marcel Broeders “doet” het licht. Er worden “cadeaubonnen “gemaakt door Cecile die door leden weggegeven kunnen worden als cadeautje (entree voor een concert). Er wordt een PR plan opgesteld . Kleding en choreografie wordt volledig aangepast aan MTV. Ook een professioneel programmaboekje wordt gemaakt.
Optredens: 19 juni Boxmeer; 18 september De Schalm Veldhoven (MTV); 9 okt: De hofnar Valkenswaard (MTV); 20 november Deurne MTV (Cultuurcentrum Martien van Doorne). Het zijn mooie optredens geworden met helaas niet volle zalen…maar wel zeer enthousiast !
Omdat de gage voor de optredens mede afhing van het aantal bezoekers (afspraak met de zalen), hebben we niet veel geld overgehouden aan de concerten (- € 450,-…). Maar dat is ook niet het belangrijkst.
Op 26 november hielden we een MTV-afterparty..
Een geplande BBQ kon niet doorgaan. Ook het koorfeest dat door de mannen zou worden georganiseerd kon helaas dit jaar geen doorgang vinden. Annelies Mickers was ernstig ziek geworden en de “motor” achter het programma (Ruud M) was dus elders harder nodig.. Beterschap Annelies !.

2010 jaarvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING ANTWOOD AFFAIR, d.d 29 januari 2010.
Aanwezig: Eric, Teade, Wilfried, Bas, Wim, Ruud van V., Joop, Anne-Marie, Marion, Lise, Daniëlle,
Hélène, Ceciel, Ruud S., Lucy, Else, Guido, Harriët, Ruud M., Aart, Ria.
Afwezig met kennisgeving: Huub, Tonny, Yvonne, Marlèn.

Notulen jaarvergadering januari 2009: Zonder wijzigingen goedgekeurd.

Verslag secretaris: goedgekeurd, met de correctie dat Harriët al op 2 januari lid is geworden is van Antwood Affair en niet pas na de jaarvergadering in januari.

Verslag penningmeester: goedgekeurd

Verslag kascommissie: Lucy en Anne-Marie hebben de kas in orde bevonden.

Benoeming nieuwe kascommissie: Yvonne en Lucy vormen de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing:
Eric legt het voorstel voor om uit elke stemgroep èèn persoon te kiezen die voor een jaar deel uitmaakt van het bestuur. De stemgroepen kiezen hun afgevaardigde zelf. Op deze manier hoopt het nu nog driekoppige bestuur weer een voltallig bestuur van vijf personen te krijgen. Eric zegt dat nu de alten en de sopranen aan de beurt zijn, omdat de bassen/tenoren al vertegenwoordigd zijn in de personen van Eric en Teade. Het orkest hoeft in het voorstel geen afgevaardigde te kiezen, omdat Ruud als dirigent en orkestlid het orkest vertegenwoordigt.
Joop maakt kenbaar dat hij het er niet mee eens is dat het orkest vrijgesteld wordt. Want Ruud maakt officieel geen deel uit van het bestuur en heeft ook geen stemrecht, zo zegt hij. Anne-Marie en Marion sluiten zich bij Joop aan.
Lise vraagt wat er van bestuursleden wordt verwacht.
Guido zegt dat de zaak vastloopt, als de stemgroepen niemand willen afvaardigen. Hij stelt voor een anonieme enquete te houden om erachter te komen waarom niemand het bestuur wil komen versterken. Guido zegt te voelen dat er iets dwars zit.
Ook Anne-Marie en Joop menen dat er een duidelijke reden is waarom mensen geen bestuursfunctie willen.
Op instigatie van Lise – die niets wil weten van een anoniem onderzoek – vertelt iedereen waarom hij of zij niet in het bestuur wil:
Anne-Marie wil niet in een bestuur zoals het huidige, vanwege de manier waarop het met mensen omgaat. ‘Niemand weet waarom twee bestuursleden, Helene en Danielle, zijn opgestapt.’
Guido woont te ver weg.
Marion zegt al teveel verplichtingen te hebben.
Else wil niet vanwege mogelijke belangenverstrengeling: echtgenoot en vriendin zitten in het huidige bestuur.
Wilfried zegt geen tijd te hebben en zijn lidmaatschap op te zeggen als een bestuurslidmaatschap een verplichting zou worden.
Bas is het eens met de opmerking van Teade dat het lidmaatschap van een vereniging meer inhoudt dan alleen lid zijn. Maar Bas wil zich liever projectmatig inzetten voor de vereniging.
Wim zegt zijn steentje wel te hebben bijgedragen; bovendien wordt hij 65, tijd dus om het wat rustiger aan te doen.
Joop vindt ook dat hij zijn steentje heeft bijgedragen; bovendien is hij in een ander koor ook nog bestuurslid.
Lise weet niet zeker of ze een bestuursfunctie wil, zonder bestuur amuseert ze zich ook prima, zegt ze.
Daniëlle wil niet meer, gezien wat er gebeurd is.
Datzelfde geldt voor Helene.
Ceciel meldt dat ze de helft van de vijf jaar dat ze lid is, in het bestuur heeft gezeten. Ze wil zich nu voorlopig liever bezighouden met verschillende projecten.
Ruud S. is bewust na acht jaar bestuurslidmaatschap gestopt; hij vindt dat taken in het bestuur breder gedragen moeten worden. Maar als niemand wil, stelt hij zich weer beschikbaar, al vindt hij dat niet de juiste weg.
Lucy vindt zichzelf niet kritisch genoeg en wil meer praktisch bezig zijn.
Harriët meldt dat ze bij andere clubs in het bestuur zit. Bovendien weet ze nog niet of Antwood wel haar club is, ze twijfelt of ze koorlid blijft.
Ruud M. zegt te onregelmatig werk te hebben. ‘Je kunt niet van mij op aan, mijn werk gaat voor’.
Aart vindt zichzelf te kritisch, is bang dat hij teveel negatieve punten gaat zien als bestuurder. ‘Binnen Antwood doen we veel wat al jaren gebeurt en daar zou ik tegenaan gaan schoppen’.

Na dit rondje constateert Eric dat er weinig draagvlak is voor het voorstel. Hij schorst de vergadering voor een kwartiertje.

Na de schorsing komt Eric met een open vraag: welke twee leden willen het bestuur gedurende een jaar komen versterken?
Spontaan melden Lucy en Lise zich. Zij worden bij acclamatie, zonder schriftelijke stemming dus, gekozen. Marion belooft de fakkel na dat eerste jaar over te nemen.
De herverkiezing van Ria als bestuurslid en Eric als voorzitter wordt vervolgens ook zonder stemming afgerond. Iedereen is het eens met de herverkiezingen.

Invulling vacatures:
Er worden een paar vacatures ingevuld:
Marion en Ruud Mikkers gaan de barbecue organiseren.
Lise wordt coördinator van de opbouwploeg tijdens repetities.
Marlèn gaat voortaan verjaardags- en andere kaartjes sturen.
Marlèn stapt uit de commissie ledenwerving. Die wordt nu gevormd door Marion, Yvonne en Lucy.
De vacature p.r.-functionaris wordt niet ingevuld, bij gebrek aan kandidaten.

Meet the Voices:
Het theaterconcert Meet the Voices, waarmee we in seizoen 2010-2011 de podia willen veroveren, begint beetje bij beetje gestalte te krijgen. Wim doet uit de doeken hoe hij de theaters benadert en op welke basis we concerten kunnen geven in De Schalm in Veldhoven en in De Hofnar in Valkenswaard. We zullen zelf de kaartverkoop en de p.r moeten doen, al komen we trouwens wel in de seizoensbrochure te staan. We spelen ‘kiet’, als we ongeveer 60 kaarten à 15 euro verkopen.
Ruud legt uit dat hij met Lucy en Bas een stuk of 25 nummers uitgezocht heeft voor het theaterconcert. Maar er is nog veel te doen en veel te overdenken, meldt hij. Hij noemt onder meer de presentatie, het decor, de plek voor het orkest, de (nieuwe?) kleding, de choreografie. Hij wil in mei bijna klaar zijn met alle voorbereidingen. “Dus moeten we nu keihard werken en ons helemaal focussen op dit programma.”
Ruud wijst erop dat ook het werken met ieder een eigen microfoon veel tijd en oefening zal vergen. Hij meldt verder dat hij voor bijna 100 procent zeker een ‘perfecte lichtman’erbij kan halen. “Ik zie wel wat in dit project, wij horen in het theater thuis”, zo besluit hij zijn betoog.

Twee vragen worden aan de leden voorgelegd: Hoe verkopen we zoveel mogelijk kaartjes? En wie heeft er creatieve ideeën waarmee we aan de slag kunnen.
Wilfried stelt voor dat koorleden in plaats van bloemen of wijn een toegangskaartje meenemen naar verjaardagen van familieleden, vrienden en kennissen.
Marion stelt voor de regionale tv in te schakelen;
Helene opteert voor een grote, pakkende groepsfoto;
Ruud S. hoopt dat de choreografie niet te ingrijpend verandert of meer wordt. Hij wordt gerustgesteld: het wordt niet meer, eerder minder. Maar de choreografie moet dusdanig worden ingestudeerd, dat iedereen op zichzelf is aangewezen en niet kan ‘spieken’bij een ander.
Else vertelt met welke plannen de kledingcommissie bezig is: de basiskleding blijft zwart, er is een idee om de zwarte herenbloezen – die versleten zijn – te vervangen door gekleurde en dan in drie verschillende kleuren. De dames zouden dan alleen zwart moeten dragen met nog meer glitter-accessoires. Verder wordt bekeken of de dames in sommige gevallen weer een lange broek zouden mogen dragen en of de zwarte panty’s vervangen zouden moeten/kunnen worden door huidkleurige. De kledingcommissie komt ermee terug bij de leden.
Guido stelt een ‘preview’ voor : bijvoorbeeld een week of zo voor het optreden in De Schalm zingen op het plein in Veldhoven.
Else vraagt om een vaste ‘tune’voor het moment dat de koorleden na het concert van het podium af gaan. Die tune komt er, wordt beloofd.
Aart vraagt aandacht voor de aankleding van het podium.
Teade suggereert dat we iets kunnen doen met het buizenframe van onze banner.

Rondvraag:
Eric dankt iedereen voor de openheid, deze avond betracht.
Wilfried zegt het vervelend te vinden dat tijdens orkestrepetities veel tijd verloren gaat met het uitproberen van dingen. Hij suggereert die ‘uitprobeersels’te plannen tijdens de gewone koorrepetities.
Ruud heeft een vervelende mededeling: Huub heeft gemeld dat hij stopt bij Antwood. Huub vindt de muziek van Antwood moeilijk. Hij heeft er te weinig baat van, gezien de energie die hij erin moet stoppen. Ruud gaat op zoek naar een opvolger.
Joop vindt dat we –gezien ons geldelijk bezit – best 500 euro kunnen spenderen aan een professionele foto.
Verder stelt Joop voor om een nichtje van hem – dat een winkel drijft – flyers uit te laten delen.
Ruud S. stelt voor om als decor bij het theaterconcert de skyline van New York te nemen.
Anne-Marie wil graag elke week repeteren met ‘ieder-een-microfoon’. Ruud meldt dat dat niet al vanaf volgende week al kan, want de beslissing tot aanschaf van extra microfoons is nog niet formeel genomen.
Ruud M. tenslotte vraagt zich af waarom in het theaterconcert geen nummers van bijvoorbeeld Paul Simon zijn opgenomen. Die zitten er wel in, zo krijgt hij als antwoord, maar ze worden gezongen door New York Voices. En door Antwood, uiteraard.

Eric sluit hierna de vergadering.

2009 Jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 23-01-2009.

Aanwezig: Guido, Joop, René, Ruud v.V., Else, Harriët, Ruud S., Bas, Aart, Cécile, Miriam, Annemarie, Yvonne, Marion, Elise, Hélène, Eric, Ria, Daniëlle, Wim, Corien, Teade, Dick
Afwezig: Huub (met notie), Toon (met notie), Berry (met notie), Lucy (met notie), Tonnie (met notie), Ruud M. (met notie) Marlen, Willeander.

1. Opening.
Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering (01-02-2008)
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goed gekeurd.

3. Verslag van de verschillende commissies:

 Buitenkoorse activiteiten:
Het orkest heeft in 2008 het koorfeest georganiseerd. Aart geeft aan dat het erg leuk was om te organiseren. Het was ook goed gegaan. Het idee is om elk jaar een andere stemgroep het koorfeest te laten organiseren. Iedereen stemt hier mee in. In 2009 zal de altengroep het koorfeest organiseren. De mannen worden als één groep gerekend.
 P.R. commissie:
René geeft aan dat er meerdere dingen in 2008 zijn gebeurd rondom P.R. Er zijn mails geschreven, promotiepakketjes gestuurd, telefoontjes gepleegd. Er loopt een aantal zaken; er zijn nog weinig zaken concreet. Het contact met Kees vd Ven loopt.
Ideeën rondom P.R. blijven welkom.
 Opbouwploeg
De opbouwploeg is uit elkaar gevallen. Alleen René en Victor zijn over gebleven, aangevuld met koorleden. Als iemand nog mensen weet voor de opbouwploeg, is dit van harte welkom.
 Materiaalbeheer
Er is 1 flightcase stuk. Tonnie heeft een ander drumstel. Er is nu voldoende materiaal. Het bestuur zal bespreken wat we met het oude drumstel kunnen doen.
 Ledenwerving:
Cécile geeft aan in 2008 niet veel te hebben gedaan. De commissie is niet bij elkaar geweest. Dit moet in 2009 wel gaan gebeuren. Het is welkom als er één persoon bij komt. Marion biedt zich aan.
 Choreo:
Else geeft aan dat het plan van aanpak rondom de choreo is rond gemaild. De choreo wordt veel geoefend. Vier weken voor een optreden wordt er in “oorlogsopstelling” geoefend. Else en Hélène bedenken de choreo. Ideeën vanuit de koorleden zijn welkom. De choreo loopt in het algemeen goed. Er moet wel aandacht komen voor de voorste groepjes. Belangrijk is dat de basis eigen wordt.

Kleding:
De commissie is nog niet bij elkaar geweest. Het zwart blijft de basis. De kledingkist kan eventueel voor materiaal gebruikt worden. Dan kan er iets kleiners aangeschaft worden voor de kleding.

4. Verslag secretaris.
Het verslag is door iedereen gelezen.
Joop had als aanvulling zijn huwelijk met Hélène. Dit wordt vermeld.

5. Verslag penningmeester
Teade heeft de jaarrekening gepresenteerd. De ontvangsten en uitgaven zijn nagelopen. We hebben een positief saldo van 145,40 euro. Op de spaarrekening staat 10,385 euro.

Guido vraagt wat gezond is om als spaargeld te hebben. Een positieve reserve is belangrijk om te hebben. Als er bv. mankementen zijn aan materiaal. We hebben op dit moment voldoende reserves. Guido vraagt ook of we kunnen kijken naar draadloze microfoons. Het kost veel, meer dan we hebben aan reserves. Er kan een commissie gevormd gaan worden om daarmee aan de slag te gaan. Guido, Yvonne en Marion willen zich hiervoor opgeven. Het bestuur zal dit oppakken.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestond uit Yvonne en Marlèn.
De kas zag er prima uit; complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Yvonne en Annemarie.

7. Bestuursverkiezing.
Daniëlle en Teade zijn aftredend en herkiesbaar. Eric, Hélène en Ria zijn zittend. Voor Daniëlle en Teade moet gestemd worden.
De uitslag is: Daniëlle: 20 stemmen voor
Teade: 23 stemmen voor
Één maal ongeldig
Daarmee zijn zowel Danielle als Teade herkozen als bestuurslid.

8. Familiedag:
Het bestuur heeft een voorstel met betrekking tot de familiedag. De situatie van Antwood Affair is veranderd in de loop der jaren, dus de insteek van de familiedag moet aangepast worden. Een tweede evenement in het jaar, met partners, naast het koorfeest is nog steeds wenselijk. Het bestuur stelt een Barbecue voor. Een barbecue op de vrijdag voor de eerste repetitie na de zomervakantie. Met partners, zonder kinderen. Low budget, bv. bij iemand thuis. Elk jaar zijn er twee of drie personen die de organisatie op zich nemen.
De leden vinden het een leuk idee. Het past beter bij het huidige Antwood Affair. Iedereen is akkoord. Miriam en Eric organiseren het de eerste keer.

9. Thema: “Een kijkje in de spiegel”.

Er zijn opnames in Maasdriel gemaakt. Deze opnames gaan we bekijken. De opdracht is om te kijken wat goed gaat bij jezelf en bij anderen en wat kan beter. Er worden vijf groepen gevormd. Deze gaan bij elkaar zitten en geven daarna een terugkoppeling van wat ze hebben gezien, zowel over henzelf als groep, maar ook over de andere stemgroepen c.q. Antwood als geheel.

Bassen en René:
 Choreo gaat in het algemeen goed. Het is een mooi plaatje.
 Van/ naar de microfoons is wisselend.
 De bewegingen zijn soms anders als je voor of achter staat.
 De bewegingen met de handen zijn soms te verschillend.
 Onlangs het lengteverschil bij de bassen, gaat het goed.

Alten en Ria:
 Niet genoeg power; met als kanttekening dat de opname vertekend overkomt. In de zaal kwam het veel meer energiek over.
 Verschillende handen/armbewegingen.
 1 kort rokje.
 De chemie van het groepje voor is er nog niet.

Sopranen:
 We gaan ervoor.
 Meer energie mag.
 Meer soft focus mag.
 Choreografisch zijn we sterk.
 Tussen de nummers door meer concentratie nodig.

Tenoren en Wim:
 Bewegingen mogen duidelijker.
 Mimiek mag beter.
 Goed op elkaar ingespeeld.
 Het beeldmateriaal willen we graag helemaal zien.
 De solist mag niet meezingen met het koor. Dat is niet mooi.
 Mag meer enthousiasme.
 Een vrolijk nummer komt goed over qua uitstraling.

Orkest:
 Perdido stond er, sfeervol.
 Meer lef, energie, durf en toneelspel.
 Choreo-tip: af en toe stilstaan/ contrast creëren.
 Het duurt soms te lang voordat een nummer loopt.

Aanvullingen van Else en René:
 Else: soms ben ik te veel op de automatische piloot bezig. Belangrijk is om daar bewuster mee om te gaan.
 René: Heeft het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling gezien bij Antwood Affair. We staan beter en enthousiaster op het podium.

10. JIA 2009.

De stand van zaken rondom JIA 2009 op 30 mei 2009.
Er zijn al ideeën om JIA 2009 vorm te geven. Hans Snoeijen van De Koffer wil graag meewerken. De subsidie van de gemeente is binnen (1000,00 euro), de gemeente vergunning is binnen. Jump ’n Jive staat in optie. De sponsorpakketten en de flyers zijn klaar.
Omdat de sponsoring moeizamer verloopt als in 2007 ligt er het idee om een loterij te organiseren. De leden lotjes laten verkopen voor bijvoorbeeld 1 euro per lotje. De prijs kan bv. een gesponsorde scooter zijn. We kunnen ook onze cd’s en lotjes op de avond zelf verkopen.
De vraag aan de leden is of er nog andere ideeën zijn voor sponsoring. Ieders inzet is noodzakelijk en wordt ook verwacht.

11. Rondvraag.

Harriët: Een aantal links op de website werken niet. Kan hier naar gekeken worden?
 Aart zal hiernaar kijken.

Worden de foto’s van Maasdriel gebruikt voor de website?
 Er wordt een album toegevoegd aan de website op het members-only gedeelte. De foto’s die op het publieke deel worden niet aangepast want dit zijn juist erg goede en professionele foto’s.

12. Afsluiting.
Eric sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.

2008 jaarverslag

Jaarverslag secretaris Antwood Affair 2008.

Het jaar 2008 was een jaar dat nog deels in het teken stond van het 40-jarig jubileum, met bijvoorbeeld de gospelmis. Verder was er de workshop “Singing Affairs”, een oefenavond met Michel en één met Kim, een tweetal optredens en het koorfeest.

In 2008 is er een aantal nieuwe leden bij gekomen, nl. Corien, Toon, Berry en Harriët. Yvonne besloot om weer lid te worden, ondanks de reisafstand. Dick is lid geworden als percussionist.
Een aantal leden is ook gestopt. Dat zijn Jeanine, Cune, Saskia, Rinie, Harrie, Christel en Ruud Gerrits, Ria, Maureen en Ellen. Rob K. is gestopt met de opbouwploeg.

Het bestuur heeft in 2007 een aantal wijzigingen ondergaan.
Joop en Cécile waren aftredend en niet herkiesbaar. Daarvoor in de plaats zijn gekomen:
Hélène: Bestuurslid
Ria: Bestuurslid
De resterende functies bleven ongewijzigd.

Wat hebben we gedaan in 2008?:

• Op 27 januari de gospelmis. Het accent lag op het afsluiten van het jubileumjaar. Er waren veel oud-leden naar de gospelmis gekomen. De reacties waren zeer positief.
• De workshop “Singing Affairs”, met medewerking van Michel. Deze workshop stond in het kader van nieuwe leden aantrekken. De opkomst was zeer groot. Er hadden zich uiteindelijk zeven dames aangemeld voor een stemtest. Helaas zijn er geen kandidaten naar voren gekomen.
• Optreden Helden Panningen op 29 maart.
• Verenigingendag Mierlo op 1 juni. We pakten groter uit dan het jaar ervoor. We hadden een wedstrijd georganiseerd met als thema: “hoe lang kan iemand achtereenvolgens geluid produceren”. Dit sloeg goed aan en we hebben veel aandacht gekregen.
• Workshop visagie gegeven door Ruud Gerritsen op 18 juni. De workshop werd goed ontvangen. Men heeft het als een toegevoegde waarde ervaren. Van daaruit is er een pakket make up aangeschaft, die we gebruiken tijdens optredens.
• Optreden Maasdriel op 29 november.
• Het Koorfeest op 13 december. Dit is erg goed bevallen. Er zijn veel positieve reacties gekomen. Het was een leuk thema, waarbij iedereen zijn best had gedaan om zo fout mogelijk te komen. Complimenten voor de organisatie!!

Er waren in 2008 twee jubilarissen, nl:
Marlen: 12,5 jaar
Joop: 12,5 jaar

Er is veel gewerkt aan de performance van Antwood Affair. We hebben veel gewerkt aan concentratie en dictie.
Daarnaast is er een plan van aanpak in verband met de choreo gekomen. Dit is ingevoerd tijdens de repetities.

Omdat Patrick minder tijd had, heeft René zijn rol overgenomen. Hier zijn we erg blij mee. René is veelal bezig met PR-zaken.

De commissies zijn gevuld en iedere commissie doet zijn best de taken uit te voeren.

We hebben een aangepast en scherper aspirantenbeleid. Dit om nieuwe leden meer te ondersteunen en meer feedback te kunnen geven. De coach nieuwe leden is er meer bij betrokken. Er wordt meer geëvalueerd, zodat nieuwe leden weten waar ze aan toe zijn en aan kunnen geven waar ze wel/ niet tegen aan lopen. Het geeft meer duidelijkheid. Na 6 maanden kan het lidmaatschap omgezet worden in een definitief lidmaatschap.

In 2009 willen we onder andere het accent gaan leggen op:
 Actieve ledenwerving.
 Optredens.
 JIA 2009.
 Performance

M.v.g. Secretaris Daniëlle Scheepers.

2008 jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 1 februari 2008.

Aanwezig: Else, Ruud M., Elise, Ruud S., Jeanine, Guido, Miriam, Cune, Saskia, Lucy, Wim, Harrie, Annemarie, René, Rini, Aart, Hélène, Ruud v V., Patrick, Marion, Wilfried, Teade, Joop, Eric, Cécile, Daniëlle, Ria.
Afwezig: Bas (met notie), Huub (met notie), Marlen, Willeander, Ruud G. en Christel.

1. Opening.
Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Korte evaluatie gospelmis.
Er zijn veel positieve reacties gekomen op de gospelmis. Het was een succes. Joop heeft een mail gekregen van een mannenkoor met een uitnodiging voor een optreden in Valkenswaard. Dit wordt verder in het bestuur opgepakt.

3. Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering ( (26-01-2007).
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goed gekeurd.

4. Verslag secretaris.
De secretaris verspreidt het jaarverslag van Antwood Affair over het jaar 2007 en leest dit voor.
Aanvulling: De jubilarissen van Wim en Ruud v V. worden vermeld (met excuus van het bestuur voor deze onvergeeflijke omissie).

5. Verslag penningmeester.
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie.
JIA heeft ca. 1900,00 euro opgeleverd.
De reünie heeft ca. 500,00 euro gekost.
Het koorfeest heeft ca. 1000,00 euro gekost.
Er is een positief saldo van 1.733 euro
Jeanine vraagt of er subsidie vanuit de gemeente terug betaald moet worden. Teade heeft hier nog niks over gehoord.
Lucy vraagt of we een mail krijgen ivm betalen van de contributie. Teade zal hier voor zorgen.

6. Verslag kascommissie/ benoeming nieuwe kascommissie.
De kascommissie bestond uit Annemarie en Hélène.
De kas zag er prima uit; complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Jeanine en Rini.

7. Bestuursverkiezing.
Joop en Cécile zijn aftredend en niet herkiesbaar. Eric, Teade en Daniëlle zijn zittend. Door het bestuur worden Hélène en Ria voorgedragen als kandidaat bestuursleden. Voor Hélène en Ria moet dus gestemd worden.
De uitslag is: Ria: 24 stemmen voor
Hélène: 26 stemmen voor
Joop en Cécile worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

8. Thema: Antwood Revival!
De leden vanuit de verschillende commissie geven een kort verslag hoe het in 2007 is gegaan in de commissies.
Else: commissies choreo en kleding
Choreo: er is gekozen voor een meer professionele aanpak. Kim is meer betrokken. Voor 2008 is er meer duidelijkheid nodig ivm aanpak choreo.
Kleding: Rieteke is komen kijken en heeft advies gegeven. Er zijn kleine aanpassingen tot stand gekomen. De heren hebben een andere broek. Er zijn minder aanwezige accessoires. In 2008 moet er gekeken worden naar de bloezen van de heren. De boorden zijn aan het verslijten.

Cécile: commissie ledenwerving
Er zijn in 2006-2007 verschillende open repetities geweest.
Radio Siris is betrokken geweest.
JIA: er zijn krantenartikelen geplaatst.
24 juni is er een verenigingendag geweest, waardoor Saskia bij Antwood Affair is aangesloten.
Vanuit de reünie zijn de oud-leden benaderd.
Singing Affairs: de workshop die op 15 februari gaat plaatsvinden.

Patrick: PR-activiteiten.
Er zijn promotiepakketten naar theaters en festivals gestuurd.
Er zijn contacten met Cees vd Ven. Hij is een prominent figuur in de jazz wereld. Cees geeft tips en is bereid Antwood Affair te ondersteunen om meer optredens te krijgen.
Het optreden in Maasdriel op 21 juni is geregeld.
In samenwerking met Ria zijn er krantenartikelen geplaatst.

René heeft zich aangemeld voor floormanager en opbouwploeg.

Victor heeft zich aangemeld voor de opbouwploeg.

De aanpak van de choreo in 2008.
Hoe verloopt de choreo op dit moment en wat willen we in 2008?
Wilfried: er wordt veel gedacht tijdens een optreden, waardoor het enthousiasme minder is. De choreo ziet er soms hakkelig uit. Beter is om de choreo minimaal te houden.
Ruud M.: De choreo is soms te moeilijk.
Elise: Choreo staat niet zoals het moet. Misschien wat losser.
Ruud S.: De uitstraling is belangrijker. Een tip is om meer te oefenen tijdens de repetities.
Jeanine: Veel baat gehad aan de repetities met Kim. Meer uitstraling en meer bezig met het publiek.
Guido: standaard en microfoons beperken de bewegingsvrijheid.
Miriam: de choreo damt het enthousiasme in. Extra oefenen.
Cune: het loopt niet altijd synchroon. Dit hoeft ook niet altijd. Per nummer is dit verschillend.
Saskia: ik concentreer me nu op de zang. Met de choreo kan ik meer hulp gebruiken.
Lucy: choreo komt er vaak tussendoor. Het is of choreo-concentratie of zangconcentratie. Een tip is om af en toe Kim erbij te halen.
Wim: van Kim hebben we veel geleerd. Dit enthousiasme is belangrijk om door te zetten.
Cécile: Kim is een goede hulp. Werken aan uitstraling. De choreo kan minder gecompliceerd. Vaak is er onenigheid in de choreo-commissie en dat is niet prettig. Choreo uitschrijven heeft gewerkt.
Annemarie: compliment voor de commissie die steeds de choreo moet verzinnen. De discussies die ontstaan is jammer. Er moet meer structuur komen in het oefenen. Niet vlak voor een optreden alleen maar oefenen.
René: De commissie moet meer zeggen waar het op staat. Het is een moeilijke rol. Het is misschien fijn om soms uit het koor te stappen om overzicht van de choreo te krijgen. Als een nummer zangtechnisch loopt, gaan oefenen met de choreo.
Meer oefenen met de microfoonstandaards. Hierdoor ontdek je waar de moeilijkheden zitten.
Rini: meer tijd inbouwen voor de choreo.
Aart: Choreo is bijzaak. Het gaat om het enthousiasme en uitstraling. Per nummer is dit verschillend. Waarom zou je voor elk nummer choreo moeten hebben?
Ruud v V: Choreo is wel belangrijk om voor elk nummer te hebben, anders ontstaan er te grote verschillen in beweging. Choreo geeft houding op het podium. Dit is een kwestie van oefenen. 1 maal per week 2 uur oefenen is niet voldoende om alles bij te houden. Hierin moeten keuzes worden gemaakt. Het is het nu net niet. Extra repetities is een optie. Hebben we er dit voor over?
Patrick: Choreo is een toegevoegde waarde. Er moet tijd hiervoor worden gereserveerd.
Marion: Choreo is belangrijk. Meer aandacht. Extra repeteren. De commissie moet meer standvastig zijn.
Hélène: tijdens het instuderen iemand voor het koor gaan staan. Visualiseren. Na verloop van tijd moet het erin zitten. Mensen die moeite hebben met choreo kunnen notities maken als hulpmiddel.
Eric: vaker voor de groep staan. Kim heeft veel positieve inbreng gehad.
Else: de performance is belangrijk. ¾ van de groep staat vaak stil tijdens de repetities. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid hierin nemen.

De rode draad: Performance en uitstraling vinden wij belangrijk en de inzet van Kim is een waardevolle aanvulling.

Commissies: invulling open vacatures.
Kledingcommissie: Elise en Annemarie melden zich aan
Choreo: Hélène en Rini melden zich aan. Marion wil graag in de toekomst meewerken aan de choreo.
Familiedag: Ruud S. meldt zich aan.
Idee Wilfried: het orkest organiseert een buitenkoorse activiteit. Wilfried stelt dit voor aan het orkest.
De functie van coach komt te vervallen. Dit wordt een taak van het bestuur.

Harrie neemt per vandaag afscheid van Antwood Affair na 32 jaar. Wij bedanken Harrie voor zijn inzet al die jaren.

Ruud M. wordt bedankt voor zijn hulp ivm het vervoer.

9. Rondvraag.

Elise: wordt ik verwacht tijdens de opbouw voor een orkestrepetitie? Ja, Elise
blijft komen tijdens de opbouw.
Ruud S.: is bezig met opschonen van het archief. Ruud wil deze taak graag doorgeven. Dit wordt in het bestuur opgepakt.
Marion: Hoe werkt het afmelden? Tijdens de repetitie bij Else afmelden. Verder bij Hélène.
Ruud v V:zoekt nieuwe nummers. Ideeën graag bij Ruud neerleggen. Wanneer
we in Helden Panningen optreden; graag iedereen aanwezig.
Rini: wat doen we met de uitnodiging om in Valkenswaard op te treden? Dit wordt in het bestuur opgepakt.
Annemarie: Tijdens de gospelmis was er ruimtegebrek op het podium. Normaal
staat het podium anders. Als het kan graag op de oude manier opstellen.
Voorheen was het zo dat er voor nieuwe mensen extra choreo avonden werden geregeld. De commissie antwoord dat wanneer er geen vraag komt er ook niks geregeld wordt.
Harrie: wenst ons veel succes.
Lucy: wat is het wachtwoord van de site “members only”? Aart zal ons dit mailen.
Cune: zit bij de commissie ledenwerving, maar weet niet waar ze aan toe is. De commissie geeft aan dat hulp altijd welkom is en dat hier meer aandacht voor komt.
Jeanine: Hoeveel vacatures zijn er voor de alten: er zijn twee vacatures. Er zijn ook heren nodig. De sopranen zitten in principe vol. Er zijn wel verschillende opties om het aan te pakken. Dit ligt er ook aan wat de uitkomst van de workshop zal zijn.
Wie zijn de contactpersonen vanuit het bestuur ivm de commissies? Dit wordt in het bestuur opgepakt en terug gekoppeld.

10. Afsluiting.
Eric sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.

1 2 3 9