2009

2009 JIA Mierlo

2009 Jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 23-01-2009.

Aanwezig: Guido, Joop, René, Ruud v.V., Else, Harriët, Ruud S., Bas, Aart, Cécile, Miriam, Annemarie, Yvonne, Marion, Elise, Hélène, Eric, Ria, Daniëlle, Wim, Corien, Teade, Dick
Afwezig: Huub (met notie), Toon (met notie), Berry (met notie), Lucy (met notie), Tonnie (met notie), Ruud M. (met notie) Marlen, Willeander.

1. Opening.
Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering (01-02-2008)
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goed gekeurd.

3. Verslag van de verschillende commissies:

 Buitenkoorse activiteiten:
Het orkest heeft in 2008 het koorfeest georganiseerd. Aart geeft aan dat het erg leuk was om te organiseren. Het was ook goed gegaan. Het idee is om elk jaar een andere stemgroep het koorfeest te laten organiseren. Iedereen stemt hier mee in. In 2009 zal de altengroep het koorfeest organiseren. De mannen worden als één groep gerekend.
 P.R. commissie:
René geeft aan dat er meerdere dingen in 2008 zijn gebeurd rondom P.R. Er zijn mails geschreven, promotiepakketjes gestuurd, telefoontjes gepleegd. Er loopt een aantal zaken; er zijn nog weinig zaken concreet. Het contact met Kees vd Ven loopt.
Ideeën rondom P.R. blijven welkom.
 Opbouwploeg
De opbouwploeg is uit elkaar gevallen. Alleen René en Victor zijn over gebleven, aangevuld met koorleden. Als iemand nog mensen weet voor de opbouwploeg, is dit van harte welkom.
 Materiaalbeheer
Er is 1 flightcase stuk. Tonnie heeft een ander drumstel. Er is nu voldoende materiaal. Het bestuur zal bespreken wat we met het oude drumstel kunnen doen.
 Ledenwerving:
Cécile geeft aan in 2008 niet veel te hebben gedaan. De commissie is niet bij elkaar geweest. Dit moet in 2009 wel gaan gebeuren. Het is welkom als er één persoon bij komt. Marion biedt zich aan.
 Choreo:
Else geeft aan dat het plan van aanpak rondom de choreo is rond gemaild. De choreo wordt veel geoefend. Vier weken voor een optreden wordt er in “oorlogsopstelling” geoefend. Else en Hélène bedenken de choreo. Ideeën vanuit de koorleden zijn welkom. De choreo loopt in het algemeen goed. Er moet wel aandacht komen voor de voorste groepjes. Belangrijk is dat de basis eigen wordt.

Kleding:
De commissie is nog niet bij elkaar geweest. Het zwart blijft de basis. De kledingkist kan eventueel voor materiaal gebruikt worden. Dan kan er iets kleiners aangeschaft worden voor de kleding.

4. Verslag secretaris.
Het verslag is door iedereen gelezen.
Joop had als aanvulling zijn huwelijk met Hélène. Dit wordt vermeld.

5. Verslag penningmeester
Teade heeft de jaarrekening gepresenteerd. De ontvangsten en uitgaven zijn nagelopen. We hebben een positief saldo van 145,40 euro. Op de spaarrekening staat 10,385 euro.

Guido vraagt wat gezond is om als spaargeld te hebben. Een positieve reserve is belangrijk om te hebben. Als er bv. mankementen zijn aan materiaal. We hebben op dit moment voldoende reserves. Guido vraagt ook of we kunnen kijken naar draadloze microfoons. Het kost veel, meer dan we hebben aan reserves. Er kan een commissie gevormd gaan worden om daarmee aan de slag te gaan. Guido, Yvonne en Marion willen zich hiervoor opgeven. Het bestuur zal dit oppakken.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestond uit Yvonne en Marlèn.
De kas zag er prima uit; complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Yvonne en Annemarie.

7. Bestuursverkiezing.
Daniëlle en Teade zijn aftredend en herkiesbaar. Eric, Hélène en Ria zijn zittend. Voor Daniëlle en Teade moet gestemd worden.
De uitslag is: Daniëlle: 20 stemmen voor
Teade: 23 stemmen voor
Één maal ongeldig
Daarmee zijn zowel Danielle als Teade herkozen als bestuurslid.

8. Familiedag:
Het bestuur heeft een voorstel met betrekking tot de familiedag. De situatie van Antwood Affair is veranderd in de loop der jaren, dus de insteek van de familiedag moet aangepast worden. Een tweede evenement in het jaar, met partners, naast het koorfeest is nog steeds wenselijk. Het bestuur stelt een Barbecue voor. Een barbecue op de vrijdag voor de eerste repetitie na de zomervakantie. Met partners, zonder kinderen. Low budget, bv. bij iemand thuis. Elk jaar zijn er twee of drie personen die de organisatie op zich nemen.
De leden vinden het een leuk idee. Het past beter bij het huidige Antwood Affair. Iedereen is akkoord. Miriam en Eric organiseren het de eerste keer.

9. Thema: “Een kijkje in de spiegel”.

Er zijn opnames in Maasdriel gemaakt. Deze opnames gaan we bekijken. De opdracht is om te kijken wat goed gaat bij jezelf en bij anderen en wat kan beter. Er worden vijf groepen gevormd. Deze gaan bij elkaar zitten en geven daarna een terugkoppeling van wat ze hebben gezien, zowel over henzelf als groep, maar ook over de andere stemgroepen c.q. Antwood als geheel.

Bassen en René:
 Choreo gaat in het algemeen goed. Het is een mooi plaatje.
 Van/ naar de microfoons is wisselend.
 De bewegingen zijn soms anders als je voor of achter staat.
 De bewegingen met de handen zijn soms te verschillend.
 Onlangs het lengteverschil bij de bassen, gaat het goed.

Alten en Ria:
 Niet genoeg power; met als kanttekening dat de opname vertekend overkomt. In de zaal kwam het veel meer energiek over.
 Verschillende handen/armbewegingen.
 1 kort rokje.
 De chemie van het groepje voor is er nog niet.

Sopranen:
 We gaan ervoor.
 Meer energie mag.
 Meer soft focus mag.
 Choreografisch zijn we sterk.
 Tussen de nummers door meer concentratie nodig.

Tenoren en Wim:
 Bewegingen mogen duidelijker.
 Mimiek mag beter.
 Goed op elkaar ingespeeld.
 Het beeldmateriaal willen we graag helemaal zien.
 De solist mag niet meezingen met het koor. Dat is niet mooi.
 Mag meer enthousiasme.
 Een vrolijk nummer komt goed over qua uitstraling.

Orkest:
 Perdido stond er, sfeervol.
 Meer lef, energie, durf en toneelspel.
 Choreo-tip: af en toe stilstaan/ contrast creëren.
 Het duurt soms te lang voordat een nummer loopt.

Aanvullingen van Else en René:
 Else: soms ben ik te veel op de automatische piloot bezig. Belangrijk is om daar bewuster mee om te gaan.
 René: Heeft het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling gezien bij Antwood Affair. We staan beter en enthousiaster op het podium.

10. JIA 2009.

De stand van zaken rondom JIA 2009 op 30 mei 2009.
Er zijn al ideeën om JIA 2009 vorm te geven. Hans Snoeijen van De Koffer wil graag meewerken. De subsidie van de gemeente is binnen (1000,00 euro), de gemeente vergunning is binnen. Jump ’n Jive staat in optie. De sponsorpakketten en de flyers zijn klaar.
Omdat de sponsoring moeizamer verloopt als in 2007 ligt er het idee om een loterij te organiseren. De leden lotjes laten verkopen voor bijvoorbeeld 1 euro per lotje. De prijs kan bv. een gesponsorde scooter zijn. We kunnen ook onze cd’s en lotjes op de avond zelf verkopen.
De vraag aan de leden is of er nog andere ideeën zijn voor sponsoring. Ieders inzet is noodzakelijk en wordt ook verwacht.

11. Rondvraag.

Harriët: Een aantal links op de website werken niet. Kan hier naar gekeken worden?
 Aart zal hiernaar kijken.

Worden de foto’s van Maasdriel gebruikt voor de website?
 Er wordt een album toegevoegd aan de website op het members-only gedeelte. De foto’s die op het publieke deel worden niet aangepast want dit zijn juist erg goede en professionele foto’s.

12. Afsluiting.
Eric sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.