2007

2007 jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 26 januari 2007

Aanwezig: Eric, Yvonne, Cécile, Joop, Ruud S., Ruud v. V, Huub, Harrie, Annemarie, Guido, Wim, Jeanine, Else, Ria, Rene, Daniëlle, Maureen, Teade, Tonny, Hélène, Miriam, Aart, Bas, Wilfried.

Afwezig met afgifte volmacht: Ellen, Lise, Ruud M..

1. Opening
Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering (27-01-2006)
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.

3. Verslag secretaris
De secretaris verspreidt het jaarverslag van Antwood Affair over het jaar 2006 en leest dit voor.

4. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie. Er wordt een verschil van € 140,- geconstateerd. Dit wordt door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering nagekeken.
Er staat nog een bedrag van € 2000,- open om te doneren aan de stichting Pro-Africa. Hiermee wordt gewacht tot er een nieuw project komt, waarbij dit bedrag verdubbeld wordt door sponsoren.

5. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestond uit Ria en Annemarie.
De kas zag er (op een klein verschil na) prima uit, dus complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Annemarie en Hélène.
Annemarie heeft weliswaar al 2 keer in de kascommissie gezeten (maximum), maar omdat Ria eind 2007 stopt bij Antwood wil Annemarie een derde keer in de kascommissie. De ledenvergadering stemt in met afwijken van de statuten op dit punt.

6. Bestuursverkiezing
Yvonne en Ruud S. zijn aftredend en niet herkiesbaar. Eric, Cécile en Joop zijn zittend.
Door het bestuur worden Daniëlle en Teade voorgedragen als kandidaat bestuursleden.
Voor Daniëlle en Teade moet dus gestemd worden. Er zijn 23 stemgerechtigden en
3 machtigingen.
De uitslag is: Daniëlle: 16 stemmen voor.
Teade: 21 stemmen voor.
Yvonne en Ruud S. worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

7. Nieuws uit de commissies
Ruud M. heeft aangeboden om het archief van Antwood te gaan beheren.
De commissie tapes overnemen komt te vervallen.
Daniëlle is gestopt met de commissie choreografie nu ze in het bestuur komt.
De organisatie van het jubileum koorfeest wordt door Else, Maureen en Ellen gedaan.
De familiedag komt dit jaar te vervallen, daar niemand dit wil organiseren.
De PR-commissie heeft 40 promotiepakketten verstuurd, waarna een nabelactie is gedaan. Tot nu toe met één concreet resultaat. De volgende zending wordt binnenkort verstuurd.

De commissies choreografie en kleding hebben een verslag gemaakt welke als bijlage zijn opgenomen.

Het afmelden bij afwezigheid op repetities loopt niet goed. Afmelden moet gebeuren bij Hélène, maar dit is zelden het geval. Dus bij deze nogmaals afmelden voor repetities bij Hélène.

8. Go or no go Jazznight
Eric licht de organisatie van de Jazznight toe aan de hand van een A4-tje welke is verspreid tijdens de jaarvergadering.
In het kort komt het op het volgende neer: Budget Jazznight: € 17.000,-
Toezeggingen: € 14.650,-
Nog te financieren: € 3.350,-

Het bestuur heeft besloten om als vereniging een maximaal risico te willen lopen van € 4.000,-.

Daar het nog te financieren deel minder is dan het maximale risico hebben we een GO voor de Jazznight. Het voorstel voor deze Go is voorgelegd aan de ledenvergadering en aangenomen.

9. Rondvraag

Ria: Hoe is het met de longontsteking van Inge?
Er is een bloemetje van Antwood bij Inge bezorgd en we hopen dat ze snel weer de oude is.
Ruud v.V.: Voor de Jazznight van 2 juni wil Ruud een aantal nieuwe nummers ten gehore brengen.
Dit kunnen Still crazy en Superstition zijn, maar ook nummers uit de oude doos. Ook zit er een ander nummer in het vat (Smack that in the middle), maar dit is een moeilijk nummer om in een korte tijd voor iedereen in te studeren. Misschien is dit wel haalbaar met een kleinere bezetting. Het is in ieder geval een interessant nummer voor het orkest.

10. Afsluiting
Eric sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.

Ledenlijst 2007

Ledenlijst 2007

Sopraan
Cunera Fentener van Vlissingen
Sopraan Miriam van Gelder
Sopraan Marlèn Louwers
Sopraan Danielle Scheepers
Sopraan Hélène van Stratum
Sopraan Else van Vlerken
Sopraan Saskia Malka
Alt Elise van Aken
Alt Cécile Graat
Alt Marion Meesters
Alt Jeanine Sikora
Alt Annemarie Smulders
Alt Yvonne van Mulken
Tenor Eric Bogers
Tenor Guido Maas
Tenor Joop van den Reek
Bas Ruud Mickers
Bas Ruud Sanders
Bas Teade Steenstra
Bas Rini Talens
Orkest Bas Arts
Orkest Tonnie Koolen
Orkest Huub Martens
Orkest Aart Pennings
Orkest Willeander v. Rooy
Orkest Wilfried v.d. Zanden
Muzikaal leider Ruud van Vlerken
Erelid Wim Dreverman
PR-man Patrick v. Hoof
Geluid Chiel Spaans
Opbouw Rob van de Kerkhof
Opbouw Rob Köhler
Opbouw Stef Coebergh
Repetitieruimte Zaal “De Almhütte”

2007 Jazz in Antwood

2007 Jazz in Antwood

2007 Veghel