2002

2002 koorfeest dec

2002 gospelmis

2002 Mierlo met Rosenberg trio

2002 jaarverslag

Jaarverslag secretaris Antwood Affair 2002

Het jaar 2002 stond in het teken van het 35-jarig bestaan van Antwood Affair.
Het was een jaar met veel leuke activiteiten en optredens, waarbij ook de “roots” van Antwood Affair (de gospels) niet vergeten zijn.

In 2002 hebben we bij het koor een tweetal nieuwe leden mogen verwelkomen:
Nathalie Barthman en Jos van Langh.
Beide hebben kort daarna weer afgehaakt. Nathalie vanwege verhuizing naar het noorden van het land en Jos vindt repeteren op vrijdagavond te vervelend.
Bij het orkest heeft Dick Kortsmit bedankt als lid. Dick heeft 21 jaar gezongen en de percussie verzorgd.

Het bestuur heeft in 2002 kortstondig een nieuwe penningmeester gehad. Dit was Harrie Rombout, maar omdat hij het penningmeesterschap niet kon combineren met zijn privé-leven en nieuwe werk heeft hij deze taak weer teruggegeven aan de vorige penningmeester Jeanine Sikora.

Wat hebben we gedaan in het jaar van het 35-jarig bestaan van Antwood Affair? :
– 9 juni: Familiedag bij de broer van Lucie. Het was een perfect
georganiseerde dag voor jong en oud.
– 30 juni: Extra repetitie in “den Heuvel”.
– 17 augustus: Optreden “Jazz in Catstown”. Een kwalitatief goed optreden en
stralend zomerweer.
– 19 oktober: Optreden in “den Heuvel” met het Rosenberg Trio. Een
fantastisch (kippenvel) optreden in een uitverkochte zaal.
– 1 november: Optreden in “de Ruchte” in Someren. Evenals vorig jaar een
succesvolle avond voor koor en publiek.
– 9 november: Koorfeest. Een feest zoals een feest moet zijn.
– 17 november: Extra repetitie in “den Heuvel”.
– 7 december: Extra repetitie in de kerk.
– 15 december: Gospelmis in de St. Lucia kerk in Mierlo. Een twee uren durende
dienst die vroegere tijden (Eleven point thirty) deed herleven.

Er waren 2 jubilarissen dit jaar:
Ruud van Vlerken en Wim Dreverman, allebei 35 jaar lid vanaf het prille begin.
Wim stopt na 35 jaren trouwe dienst met het actief zingen bij Antwood Affair. Hij is daarvoor op het koorfeest benoemd als erelid van Antwood Affair, zodat we zijn prettige aanwezigheid niet hoeven missen.

In 2003 gaan we verder op de ingeslagen weg met onze nieuwe geluidsapparatuur.
Hopelijk lukt het ons om dit jaar nieuwe leden aan te trekken en om weer een aantal goede optredens te verzorgen.
Noteer alvast in de agenda voor 2007: “40 jaar Antwood Affair”.

2002 jaarvergadering

Notulen jaarvergadering Antwood Affair, d.d. 25 januari 2002

Aanwezig: Peter, Jeanine, Ellen, Ria, Ruud S., Wilfried, Aart, Tonnie, Bas, Willeander, Ruud v. V, Marlèn, Maureen, Hilde, Helma, Hélène, Else, Lise, Nathalie, Lucie, Marlies, Annemarie, Guido, Joop, Wim, Ruud M., Teade, Harrie
Afwezig met kennisgeving: Toon, Yvonne

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring agenda / Notulen vorige vergadering (05-01-2001)
De agenda wordt uitgebreid met punt 8A: “verbetering apparatuur voor orkestrepetities”.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Voortaan zullen de notulen 2x uitgedeeld worden, 1x vlak na de vergadering en 1x ongeveer 2 weken voor de volgende jaarvergadering samen met de uitnodigingen.

3. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de financiële situatie. Dit krijgt de goedkeuring van iedereen.

4. Verslag secretaris
De secretaris leest het jaarverslag van Antwood Affair over het jaar 2001 voor.
Else mist in dit verslag het feit, dat de ledenwervingcommissie 750 flyers huis aan huis heeft verspreid in Brandevoort, maar helaas zonder resultaat.

5. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestond uit Rens en Yvonne, maar door omstandigheden heeft Lucie de plaats van Rens ingenomen. De kas zag er prima uit en dus complimenten voor de penningmeester.
De volgende kascommissie bestaat uit Yvonne en Helma.

6. Bestuursverkiezing
Jeanine is aftredend en niet herkiesbaar. Harrie Rombout is bereid gevonden om deze vacature op te vullen.
Ellen is aftredend en herkiesbaar (als er zich geen nieuwe kandidaten voor haar bestuursfunctie aanmelden).
Peter, Ria en Ruud S. zijn zittend.
Voor Harrie en Ellen moet dus gestemd worden. Er zijn 27 stemgerechtigden, waarvan 1 machtiging.
De uitslag is: 27 stemmen voor Ellen.
26 stemmen voor Harrie.
Jeanine wordt bedankt voor 4 jaar penningmeesterschap en door Peter in de bloemetjes gezet.

7. Invulling commissies
Na inventarisatie van alle commissies is het volgende gebleken:
Buitenkoorse activiteiten commissie: Ruud M. stopt met deze commissie en Wim komt in zijn plaats.
De buitenkoorse activiteiten commissie organiseert alleen de feestavond en de nieuwjaarsborrel.
De familiedag wordt door Maureen, Lucie en Wim voor hun rekening genomen.
P.R. commissie: Wim zegt dat het moeilijk is om met de huidige bezetting optredens binnen te halen.
Als Antwood Affair zitten we in diverse bestanden, maar het kost tijd voordat daar een optreden uitrolt. Harrie en Wim stappen uit de commissie en deze gaat in afgeslankte vorm verder.
Uit de vergadering worden een aantal ideeën naar voren gebracht, waarvan op de volgende bladzijde een opsomming.

Ideeën vanuit de vergadering:
– Optreden tegen kostprijs, om meer bekendheid te krijgen.
– Ideeën van buiten Antwood Affair halen, (een commerciële man?).
– Gratis optreden buiten, in Eindhoven op de markt, of op het “Fiesta del Sol”.
– Inschrijven op een korenfestival.
Iedereen moet openstaan voor nieuwe ideeën en actief bezig zijn om Antwood Affair te promoten. Dit kan niet alleen een taak voor de P.R. commissie zijn!
Voor 2002 hebben we in ieder geval 2 optredens in het verschiet, namelijk op 18 augustus “Jazz in Catstown” te Helmond en op 1 november in “De Ruchte” te Someren (de bevestiging van dit optreden kwam binnen tijdens de jaarvergadering).
Opbouwcommissie: Ruud M. en Ruud S. stoppen na 8 jaar met deze commissie omdat het elke keer een race tegen de klok is om op tijd te zijn om op te bouwen.
Lise en Willeander melden zich als kandidaten, met Harrie als back-up wanneer Willeander niet kan.
Coach: Helma blijft dit doen.
Ledenwerving commissie: Deze blijft ongewijzigd.
Repertoirekeuze commissie: Guido stopt met deze commissie.
Door een aantal leden van het orkest werd voorgesteld om een luisteravond te organiseren, om zo op nieuwe ideeën voor repertoire te komen.
Kledingcommissie: Deze blijft ongewijzigd.
Choreografiecommissie: Hélène stopt met de choreografie, met als mogelijke opvolger Guido (deze wil eerst een gesprek met Ruud v.V.).
Archief: Lucie blijft dit doen.
Bandjes opnemen: Ruud M. blijft dit doen.
Kaarten versturen: Hélène blijft dit doen.

8. Pauze

8A. Verbetering apparatuur voor orkestrepetities
Er moet geïnvesteerd worden in nieuwe apparatuur voor de orkestrepetities. Ruud v.V. wil samen met Chiel en Martijn naar mogelijke opties hiervoor kijken.
Bij apparatuur moeten we denken aan microfoons, versterker, mengtafel, kabels enz., of eventueel een uitgebreider pakket dat tevens als P.A. bij optredens gebruikt kan worden. We moeten rekening houden met een bedrag ergens tussen € 5.000,- en de € 10.000,-.

9. Jubileumviering
Uit een enquête onder de koorleden is gebleken dat de grootste interesse uitgaat naar een concert, een feestavond en een gospelmis om het 35 jarig jubileum van Antwood Affair te vieren.
Om alles te organiseren is er een jubileumcommissie in het leven geroepen. Deze bestaat uit: Wim, Joop, Hélène, Helma, Maureen, Else, Harrie, Ria en Ruud v.V..
Concert: waar en wanneer zijn de eerste vragen waarover de commissie zich buigt.
Feestavond: wordt georganiseerd rond oktober, november.
Gospelmis: Hierover zijn de meningen nogal verdeeld en er zijn een aantal mensen die een gospelmis niet zo zien zitten. Dit zijn: Guido, Ruud M., Teade, Marlèn en Lise.
Het bestuur en de jubileumcommissie zullen hierover op korte termijn spreken en beslissen wat we hiermee gaan doen.

10. Rondvraag
Tonnie De akoestiek tijdens de orkestrepetities is voor Tonnie als drummer zeer slecht en ook vor de rest van de groep is het vaak een gevecht tegen de elementen. Deze akoestiek is een stuk beter als we in “Den Heuvel” repeteren.
Ruud v.V. reageert en zegt het probleem te onderkennen. Hij zal proberen om de orkestrepetities indien mogelijk in de grote zaal te krijgen. Ook de nieuwe apparatuur zou een uitkomst moeten bieden.
Joop 1 Het niet doorgaan van het mini-jazz festival in 2001 is veel te laat aan Ad van Houtem doorgegeven. Ook zijn mensen nooit benadert die sponsoring toegezegd hadden voor het mini-jazz festival.
Peter antwoordt dat dit inderdaad een fout geweest is. Hier moeten we in de toekomst zorgvuldiger mee omspringen.
2 Het voorgestelde gezamelijke optreden met Just for fun is afgeketst vanwege te veel raakvlakken met Antwood Affair. Joop vindt dit onbegrijpelijk en denkt dat een combinatie concert best succesvol zal zijn.
Het bestuur blijft bij het ingenomen standpunt.
Annemarie Bedankt iedereen hartelijk voor de getoonde belangstelling vanuit Antwood Affair bij haar ziekte. Dit heeft haar veel goed gedaan.
Guido Geeft aan dat de verzorging van het licht tijdens optredens beter moet. Misschien is een lichtcommissie een idee.
Lise Wil meer choreografie tijdens repetities. Vooral voor nieuwe leden is dit noodzakelijk.
Ellen biedt zich aan om nieuwe leden de choreografie aan te leren op extra avonden. Ook is het gebruiken van de tweede helft van alle repetities voor choreografie nog altijd nuttig om nieuwe dingen aan te leren en om bij te blijven.
Ruud v.V. Is positief verbaasd over de instelling van alle leden om ondanks de komkommertijd bij Antwood Affair goed gemotiveerd te blijven. Dit houdt ook hem gemotiveerd om voor de volle 100% door te gaan.

11. Afsluiting
Peter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en de inzet.